Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Коренькова Галина Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

21.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українська галузева компанiя по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мiнеральних вод "Укрпиво"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, Мала Житомирська, 3-А

4. Код за ЄДРПОУ

14297558

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 279-72-86 (044)279-72-84

6. Електронна поштова адреса

korenkova@ukrpivo.com

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

21.04.2017

1500

1862.8

80.5

Зміст інформації:

21.04.2017 загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв (1862,8 тис. грн) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, якi можуть вчинятися Генеральним директором протягом не бiльш як одного року, на сукупну вартiсть до 1500 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 103360 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 100868 шт Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 100868 шт Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт